Sök

Tremånadersrapport januari - mars 2003

2003-05-06 12:26 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Första kvartalet 2003 jämfört med 2002
# Orderingången ökade med 10 procent till 33,7 miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter var ökningen dock 22 procent. Orderstocken ökade med 2 procent från årsskiftet till 140,9 miljarder. Justerat för valutaeffekter var ökningen dock 5 procent.
# Rörelseresultatet ökade till 720 (234) Mkr. Resultat av fastighetsförsäljningar uppgick till 488 (40) Mkr.
# Resultatet efter finansiella poster ökade till 540 (112) Mkr.
# Kassaflödet i den löpande verksamheten före betald skatt och finansiering ökade till 1.083 (-1.276) Mkr.
# Den räntebärande nettoskulden ökade med 357 Mkr från årsskiftet till 9.387 Mkr inklusive effekten om 1.285 Mkr av ändrade redovisningsprinciper av pensioner (RR 29).

Länk till hela rapporten (kräver Acrobat Reader)