Sök

Niomånadersrapport, januari - september 2008

2008-11-04 08:03 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2008 jämfört med januari-september 2007

- Intäkterna uppgick till 104,6 (100,4) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 12 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 013 (3 769) Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 12 procent och uppgick till 2 800 (3 172) Mkr. Rörelsemarginalen minskade till 2,8 (3,4) procent.
- Inom Bostadsutveckling uppgick rörelseresultatet till 353 (509) Mkr med en rörelsemarginal om 6,7 (9,1) procent.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 2 604 (1 903) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 972 (743) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 339 (3 941) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 3 167 (2 877) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 7,53 (6,83) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till -1 283 (828) Mkr.
- Orderingången minskade med 8 procent och uppgick till 98,9 (107,7) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 6 procent.
- I det tredje kvartalet uppgick orderingången till 30,4 (29,6) miljarder kronor.
- Orderstocken om 148,1 (145,8) miljarder kronor motsvarar 12 (14) månaders produktion.
- Vid periodens utgång uppgick räntebärande nettofordran till 6,9 miljarder kronor. Därutöver har Skanska en outnyttjad långfristig kredit om 7,3 miljarder kronor.