Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

1997-05-05 00:00 CET
Pressmeddelande

- Skanskas strategi är att fokusera på kärnverksamheterna inom bygg, byggrelaterad industri och fastigheter. Vi har varit tydliga på att vi betraktar innehaven i rörelsefrämmande bolag som finansiella placeringar, vilka över tiden kommer att avvecklas. Det har vi nu genomfört. Genom att hitta rätta tidpunkten för varje affär har slutresultatet för Skanskas aktieägare också blivit bra.

PRESSINFORMATION 1997-05-05                             35/97

RAPPORT FRÅN SKANSKAS BOLAGSSTÄMMA

- Skanskas strategi är att fokusera på kärnverksamheterna inom bygg, byggrelaterad industri och fastigheter. Vi har varit tydliga på att vi betraktar innehaven i rörelsefrämmande bolag som finansiella placeringar, vilka över tiden kommer att avvecklas. Det har vi nu genomfört. Genom att hitta rätta tidpunkten för varje affär har slutresultatet för Skanskas aktieägare också blivit bra.

Det fastslog Skanskas avgående VD och tillträdande styrelseordförande Melker Schörling vid måndagens välbesökta bolagsstämma i Malmö.

- Hade jag följt rådet jag fick som nytillträdd VD att omedelbart sälja samtliga Skanskas aktieinnehav hade det 1992 givit en reavinst på 4 miljarder kronor. Istället har vi nu stegvis sålt aktier med en sammanlagd vinst på drygt 12 miljarder kronor - en skillnad på 8 miljarder. Ibland är det bra att inte ha så bråttom...

- Det är mot denna bakgrund som styrelsens beslut att överföra 8-10 miljarder kronor till Skanskas ägare varit möjligt. Dessutom gör vi bedömningen att vår kapitalbas för närvarande överstiger de behov vi ser i kärnverksamheterna. Det innebär inte att vi saknar idéer och investeringsplaner. Vi har den finansiella kapaciteten att genomföra dessa planer även efter kapitalöverföringen.

- Styrelsen föreslår att överföringen sker genom inlösen av var tionde aktie i Skanska. Förutsatt att erbjudandet accepteras fullt ut, skulle aktier till ett värde av totalt cirka 5 miljarder kronor därmed komma att inlösas. En extra bolagsstämma den 23 maj kommer att sammankallas för att ta ställning till styrelsens förslag.

I sitt VD-anförande konstaterade Melker Schörling vidare att 1996 års resultat är det bästa i företagets historia och att avkastningen väl jämför sig med den i många andra börsnoterade bolag.

När det gällde de enskilda verksamheterna gladde sig Melker Schörling åt att ränteutvecklingen under det gångna året stimulerat intresset för fastighetsinvesteringar, både i form av direktinvesteringar och genom aktieköp i fastighetsbolag. För Skanskas del har det öppnat för intressanta strukturaffärer med bland annat Norrporten och Piren. Schörling anknöt i det sammanhanget även till den planerade börsintroduktionen av hotellfastighetsbolaget Pandox.

Melker Schörling betonade att Skanska lägger sig vinn om att vara en aktiv fastighetsägare:

- För Skanska är fastighetsverksamheten en aktiv värdeförädlingsprocess. Det är alltså inte fråga om en passiv finansiell placering. Det är bland annat det som skiljer Skanska från många andra aktörer på marknaden.

Skanska har på en svag svensk byggmarknad jämfört sig fortsatt väl med de övriga byggbolagen. På anläggningssidan gladde sig Melker Schörling speciellt åt att Skanska under 1996 har markerat sin position som landets ledande bro- och tunnelbyggare.

Skanskas internationella verksamhet hade under fjolåret en fortsatt stark tillväxt och utlandsandelen av koncernens totala fakturering närmar sig nu 50 procent. Melker Schörling ansåg att det ändå finns mer expansionsutrymme. Han konstaterade dock samtidigt att det är svårt att förvärva större bolag utomlands, utan att samtidigt ta stora risker.

- Att expandera av egen kraft in på lokala europeiska marknader är heller knappast något alternativ. Det gäller helt enkelt att ha tålamod.

Industri, Skanskas tredje ben vid sidan av Bygg och Fastigheter, fördubblade sin fakturering genom förvärvet av Skåne-Gripen förra året.

- Med köpet har vi skaffat oss starka marknadspositioner och varumärkesnamn inom kök, golv och tak, med god utvecklingspotential och en intressant struktur att bygga vidare på. De förvärvade enheterna har dessutom över 80 procent av sin fakturering utanför Sverige och förstärker därmed Skanskas internationella profil, sade Melker Schörling.

Vid stämman invaldes nye VD:n Claes Björk samt Gustaf Douglas, Sören Gyll och Christer Gardell i styrelsen efter avgående Percy Barnevik, Sven-Eric Hersvall och Gudrun Norberg. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Melker Schörling till styrelseordförande efter Barnevik och Bo Rydin till vice ordförande.

Bolagsstämman beslutade på förslag av Aktiespararna att tillsätta en speciell nomineringskommitté.

Stämman fastställde utdelningen till 10,00 kronor per aktie (5,00) och avstämningsdag till den 9 maj 1997.

Malmö den 5 maj 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Lennart Hallberg

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se