Sök

Nya finansiella mål för Skanska - lönsamhet i fokus

2002-02-14 12:43 CET
Pressmeddelande

Skanskas styrelse har idag fastslagit nya finansiella mål för koncernen under treårsperioden från 2002 fram till och med 2004.
# Organisk tillväxt i nettoomsättning, genomsnitt per år: 4 – 5 procent
# Rörelsemarginal
- Byggrelaterade tjänster och Services: 2,5 – 3,0 procent
# Avkastning sysselsatt kapital
- Projektutveckling och BOT 1): >/= 16 procent
- Koncernen 1): >/= 16 procent
# Avkastning på eget kapital 1): >/= 16 procent
# Kapitalstruktur
- Skuldsättningsgrad: 0,4 – 0,6 gånger
- Soliditet: 20 – 25 procent

Målen för avkastning på sysselsatt och eget kapital inkluderar även värdeförändringar i beståndet av förvaltningsfastigheter vid respektive mättillfälle (med utgångspunkt från de externa värderingarna som sker varje årsskifte).

 Press Release


2002-02-14


Nya finansiella mål för Skanska - lönsamhet i fokus


Skanskas styrelse har idag fastslagit nya finansiella mål för koncernen under treårsperioden från 2002 fram till och med 2004.

Koncernens nya finansiella mål 2002-2004
# Organisk tillväxt i nettoomsättning, genomsnitt per år: 4-5 procent
 
# Rörelsemarginal 
- Byggrelaterade tjänster och Services: 2,5-3,0 procent
 
# Avkastning sysselsatt kapital 
- Projektutveckling och BOT 1): >/= 16 procent
- Koncernen 1): >/= 16 procent
 
# Avkastning på eget kapital 1):  >/= 16 procent
 
# Kapitalstruktur 
- Skuldsättningsgrad: 0,4 - 0,6 gånger
- Soliditet: 20 - 25 procent

1) Målen för avkastning på sysselsatt och eget kapital inkluderar även värdeförändringar i beståndet av förvaltningsfastigheter vid respektive mättillfälle (med utgångspunkt från de externa värderingarna som sker varje årsskifte).

- De nya målen kan uppfattas som höga, men vi bedömer att de är fullt realistiska att uppnå under den närmaste treårsperioden. Vi ska förbättra lönsamheten generellt, inte bara i de olönsamma enheterna utan också i de enheter som redan idag har en bra lönsamhet. De nya målen ska vi uppnå utan att öka koncernens riskprofil, t ex när det gäller avtalstyper eller andra åtaganden, säger Claes Björk, vd och koncernchef Skanska AB.

De nya målen har fastställts efter den omfattande strategiska genomgången av verksamheten som skett under 2001 och de treåriga affärsplaner som har arbetats fram parallellt. De finansiella målen innehåller inte några större effekter av eventuella framtida förvärv.

Affärsplanerna har utarbetats efter två finansiella teman, operationell effektivitet och effektivare kapitalanvändning:

Med operationell effektivitet avses att förbättra riskutvärderingen och prissättningen på risk i offertstadiet, att minska omkostnaderna som andel av omsättningen samt att öka produktiviteten på projektnivån.

Med effektiv kapitalanvändning avses att minska kapitalbindningen i byggrörelsen av anläggningskapital (maskiner och inventarier) och att öka omsättningshastigheten i projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder.
 
Koncernens incitamentssystem ska anpassas för att bättre avspegla de nya målen. Den nya incitamentsstrukturen bedöms vara genomförd till slutet av 2002.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, Skanska AB,
Tel 08-753 88 00