Sök

Skanska i korthet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA.

Snabba fakta

 • Skanska grundades 1887
 • Geografiska marknader: Norden, Europa och USA.
 • Verksamhet: Byggverksamhet, Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling.
 • Antal anställda: cirka 38 000 (2018)
 • VD och Koncernchef: Anders Danielsson
 • Största aktieägarna: Industrivärden, Lundberggruppen, Alecta
 • Notering: Nasdaq Stockholm

Skanska i siffror

Nyckeltal (2018)
Intäkter 171 Mdr kr
Rörelseresultat 4,8 Mdr kr
Resultat efter finansiella poster 4,9 Mrd kr
Resultat per aktie* 11,17 kr
Avkastning på eget kapital 14,1 %
Orderingång 151,7 Mdr kr
Orderstock 192,0 Mdr kr
Antal anställda cirka 38 000

* Periodens resultat hänförligt till aktieägarna, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier enligt IFRS.

Intäkter 2018: 171 Mdr kr

Rörelseresultat 2018: 4,8 Mdr kr

1 Från och med 1 januari 2019 är Infratrukturutveckling inte längre en verksamhetsgren utan rapporteras på separat rad under Central.

Skanskas löfte

Skanskas löfte – vi bygger ett bättre samhälle – är koncernens ledstjärna. Löftet speglar vår roll i samhället, och att uppfylla det bidrar till att skapa värde för bolagets aktieägare.

Våra många projekt med innovativa och hållbara lösningar hjälper oss att skapa en hållbar framtid för våra medarbetare, kunder och samhällen. Vår hållbarhetsagenda består av fem fokusområden - arbetsmiljö, etik, grönt byggande, samhällsinvesteringar, samt mångfald och inkludering. Dessa områden är väsentliga för koncernens kärnverksamhet och påverkar samhället i stort.

Skanskas värderingar

Våra värderingar beskriver hur vi beter oss. De stödjer vårt löfte att bygga ett bättre samhälle och vägleder oss i vårt agerande.

Det här är Skanskas värderingar, läs mer om dem på www.skanska.com/values:

Värna om livet

Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar säkert, eller inte alls. Vi går aldrig förbi om vi ser någon agera riskfyllt. Vi främjar hälsa och välbefinnande. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer.

Agera etiskt och öppet

Vi gör affärer med en hög nivå av integritet och transparens. Vi lever i enlighet med vår uppförandekod och accepterar inga genvägar. Vi är måna om ett arbetsklimat där alla får komma till tals.

Bli bättre – tillsammans

Vi strävar efter att hela tiden bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande organisation och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi bygger ett Skanska-team tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och de samhällen där vi verkar. Vi drar nytta av mångfald för att leverera bästa tänkbara lösning. Vi främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för varandra.

Vid kundens sida

Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar efter att förstå behoven hos våra kunder och deras kunder. Vi finns här för att hjälpa våra kunder att göra sina visioner till verklighet.

Mål 2020

 • Aktiens totalavkastning ska vara branschledande.
 • Balans i värdeskapandet mellan Byggverksamheten och Projektutveckling.
 • Kundens första val för att skapa lösningar som svarar mot kundernas behov.
 • Skanska ska leva enligt sina värderingar och uppfattas som ett värderingsdrivet företag som bygger ett bättre samhälle.
 • En säker och etisk arbetsmiljö.
 • Branschens mest attraktiva arbetsgivare.
 • Samarbeta inom och mellan enheter och affärsområden som Ett Skanska i högpresterande team.
 • Förbättrad operationell effektivitet.

Strategi

 • Kontrollerad tillväxt inom Byggverksamheten i våra hemmamarknader
 • Öka investeringarna i Kommersiell Fastighetsutveckling, utnyttja affärsmodellen för Infrastrukturutveckling och behålla stabiliteteten i våra hemmamarknader inom Bostadsutveckling
 • Fokusera på kompetensutveckling och främja högpresterande team
 • Behålla ett proaktivt tillvägagångssätt och ett nära samarbete som resulterar i långsiktiga kundrelationer
 • Förbättra vår prestanda och uppnå en högre nivå av operativ stabilitet
 • Fortsätta att leverera på våra hållbarhetsområden: arbetsmiljö, etik, grönt byggande, samhällsinvesteringar, samt mångfald och inkludering
 • Öka samverkan, rörlighet och kunskapsdelning inom och mellan våra enheter

Uppförandekod

Vår Uppförandekod definierar hur vi förväntas uppträda i det dagliga arbetet.