Sök

Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen för att ta beslut kring centrala frågor. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen har rätt att vara närvarande vid stämman om de anmäler sitt deltagande i årsstämman.

Vid årsstämman beslutar Skanskas aktieägare i centrala frågor. Exempel på sådana frågor är:

  • Fastställelse av resultat- och balansräkningar
  • Utdelning till aktieägarna
  • Styrelsens sammansättning
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  • Ändringar i bolagsordningen
  • Val av revisor och principer för ersättning till bolagsledningen

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i årsstämman har rätt att vara närvarande vid stämman, antingen personligen eller via fullmakt genom ombud eller ställföreträdare.

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman. Inom sektionen Ägarstyrning på denna webbplats lämnas, i god tid innan kallelse till årsstämman utfärdas, upplysningar om hur aktieägarna ska gå tillväga för att få ett ärende behandlat.

Årsstämma 2023

Skanskas årsstämma ägde rum onsdagen den 29 mars 2023.

Läs mer om årsstämma 2023

Årsstämma 2022

Skanskas årsstämma ägde rum tisdagen den 29 mars 2022.

Läs mer om årsstämma 2022

Arkiv bolagsstämmor

Här hittar du dokument såsom kallelser, VD-tal och protokoll från Skanskas bolagsstämmor sedan 2005.

Arkiv bolagsstämmor