Sök

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Skanskas högsta beslutande organ och det är vid den som aktieägare utövar sin beslutanderätt.

Skanskas A-aktier ger innehavaren rätt till tio röster per aktie och B-aktier ger innehavaren rätt till en röst per aktie. Det finns i övrigt inga begränsningar i bolagsordningen i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. A-aktier och B-aktier berättigar innehavaren till samma utdelning.

Vid årsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom:

  • Fastställelse av resultat- och balansräkningar
  • Utdelning till aktieägarna
  • Styrelsens sammansättning
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  • Ändringar i bolagsordningen (i den mån det anses nödvändigt)
  • Styrelsearvoden och revisorsarvoden
  • Val av extern revisor
  • Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman åtminstone vart fjärde år, medan styrelsens ersättningsrapport läggs fram för årsstämmans godkännande årligen

Datum och ort för årsstämman kommuniceras på Skanskas webbplats senast i samband med publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på Skanskas webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och i minst ytterligare en svensk dagstidning. Samtliga stämmodokument publiceras på Skanskas webbplats på svenska och engelska.

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget har rätt att delta i stämman, antingen personligen eller genom ombud med fullmakt. Enligt bolagsordningen får styrelsen besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före årsstämman.

Aktieägare har rätt att få ärenden behandlade vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Information om hur aktieägare kan lämna förslag till styrelsen tillgängliggörs på Skanskas webbplats i god tid innan kallelsen till årsstämman utfärdas.