Sök

Valberedning

En valberedning utses varje år i enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman 2018.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt styrelsearvoden.

I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot för nyval eller omval ska valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen 2023-2024

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2024.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2024 har följande sammansättning:

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Katarina Martinson, Lundberggruppen
  • Dick Bergqvist, AMF Tjänstepension & AMF Fonder
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Hans Biörck, Styrelseordförande i Skanska AB

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Förslag ska lämnas senast den 31 december 2023 för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt.

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

E-post: Contact

Valberedningsinstruktion

Kontakta Valberedningen

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

Maila valberedningen